Igra s kasov aparat

Тези новости в Закона за ДДС, който започна да действа от януари 2015 г., въведоха необходимостта от сетълменти с помощта на касата сред новите групи предприемачи. И въпреки че някои предприемачи все още се отказват от задължението да издават разписки, компаниите, продаващи нашите услуги на други клиенти, са задължени да уредят работата си, използвайки касови апарати.

Кой трябва да е касов апарат?Касови апарати са необходими в компании, които притежават физическа енергия (B2C. От друга страна, компаниите, чийто годишен оборот не надвишава 20 хил. PLN нетно, не са задължени да издават фискални разписки. От промените, ако предприемачът започне да практикува през фискалната година, тогава задължението да има касов апарат се появява, когато оборотът надхвърли 20 000 PLN. В по-нататъшното развитие има каталог на дейности, които не са предмет на необходимостта от издаване на разписки, издадени от касата.

Помощ и отговорности, съчетани с наличието на касови апарати.Преди предприемач да започне да тегли от касата, той трябва да докладва този факт в местната данъчна служба заедно с адреса, където ще се използва касовият апарат. Наред с горепосочените документи трябва да се върнат оригиналното доказателство за закупуване на касата и удостоверение, потвърждаващо, че закупеният касов апарат отговаря на изискванията - технологични и функционални - данни в Закона за ДДС. Официалните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, преди да използвате касовия апарат, зависят от валидната отстъпка, получена за закупуването на касовия апарат. Отстъпката, свързана със закупуването на касовия апарат, възлиза на 90% от разходите за закупуване на касовия апарат, но не повече от 700 PLN. Собственикът на касов апарат също трябва да мисли за отличното си обслужване в разрешени пунктове, докато обслужването на касата не може да бъде по-рядко от всеки 25 месеца. Удължаването на този период може да доведе до необходимост от връщане на отстъпката при закупуване на касата.

Наличието на касов апарат означава и необходимостта от издаване на оригинални касови бележки на клиенти и съхраняване на копия на разписки за 2 години, считано от края на счетоводната година, през която са предоставени. Потребителят на касов апарат също трябва да отпечатва периодични отчети - ежедневни, седмични и месечни - създадени от касата.